Оценяване на резултатите от обучението

1. Същност на оценяването
Реформата в българското образование налага преосмисляне на същността и предназначението на оценяването в обучението. Поради невъзможноста за точен превод на използваните различни термини от англо-езичната литература съществуват дискусии, теоретична неизясненост, различни интерпретации и многообразие на подходи към съдържанието на проверяването и оценяването. В българската педагогическа литература  до преди десет години се използваха понятията „оценка, проверка, контрол, отчет”. 

Форми за организация на обучението

1. Същност и значение
Формата (от лат.formal, което означава устройство, строеж, система за организация, вътрешна структура), е начин за организиране на определена система или дейност.
Формите за организация на обучението са конкретен израз на организационно-функционалното единство между преподаването (ръководството на учителя) и ученето (дейността на ученика).